cáng shū piào

Translation

  • bookplate
Chinese Tones