shì chá shòu quán

Translation

  • inspection mandate
Chinese Tones