qǐ chuáng háo

Translation

  • reveille
Chinese Tones