chāo yīn sù

Translation

  • supersonic
Chinese Tones