zhuàn dòng jiàn

Translation

  • rotor
Chinese Tones