chóng xīn jiā rè

Translation

  • to re-heat
Chinese Tones