fáng rè céng

Translation

  • heat shield
  • thermal shield
Chinese Tones