"Gigabit Ethernet" • Chinese-English Dictionary

DICTIONARY OPTIONS
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale
» Search by Radical
 chāo gāo sù yǐ tài wǎng lù Gigabit Ethernet
亿 shí yì wèi yuán yǐ tài wǎng luò Gigabit Ethernet
Chinese Tones