"Honduras" • Chinese-English Dictionary

DICTIONARY OPTIONS
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale
» Search by Radical
 Hóng dū lā sī Honduras
 Hóng dū lā sī Honduras (Tw)
西 Tè gǔ xī jiā ěr bā Tegucigalpa, capital of Honduras
 hóng dū lā sī gòng hé guó the Republic of Honduras
  Extrajudicial Agreement between Honduras and Nicaragua
西 Dé gǔ xī jiā bā Tegucigalpa, capital of Honduras (Tw)
Chinese Tones