Běi jīng Shì

Translation

  • Beijing
  • capital of People's Republic of China
  • one of the four municipalities 直轄市|直辖市[zhi2 xia2 shi4]
Chinese Tones