huá rán

Translation

  • variant of 嘩然|哗然[hua2 ran2]

Synonyms

Chinese Tones