àn rán

Translation

  • dim
  • sad

Synonyms

Chinese Tones