"Barter" • Chinese-English Dictionary

DICTIONARY OPTIONS
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale
» Search by Radical
 yǐ wù yì wù to barter / barter
 wù wù jiāo huàn barter
 yì huò jiāo yì barter transactions
 chún yì huò pure barter
  barter arrangements
  barter rate
Chinese Tones