"Corer" • Chinese-English Dictionary

DICTIONARY OPTIONS
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale
» Search by Radical
 bīng xìn qǔ yàng qì corer
 yóu yīn yán xìn tí qǔ qì Ewing corer
  Benthos corer
  Kullenberg corer
  gravity corer
 xiāng shì qǔ yàng qì box corer
  piston corer
 yán xìn qǔ yàng qì rock corer
  multiple corer
  soft-bottom corer
 kāi sī dùn qǔ yàng qì Kasten corer
Chinese Tones