"Spaghetti" • Chinese-English Dictionary

DICTIONARY OPTIONS
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale
» Search by Radical
 Yì dà lì zhí miàn spaghetti
 Yì dà lì miàn spaghetti / pasta
 diào dài shān halter top / spaghetti strap top / sun top
 yú chì guā spaghetti squash (Cucurbita pepo)
Chinese Tones