"Motto" • Chinese-English Dictionary

DICTIONARY OPTIONS
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale
» Search by Radical
 zuò yòu míng motto / maxim
 míng yán motto / slogan
 xiào xùn school motto
 míng to engrave / inscribed motto
 tóng yī gè shì jiè , tóng yī gè mèng xiǎng One world - one dream, motto of 2008 Beijing Olympic games
Chinese Tones