"Phonological" Chinese-English Dictionary

DICTIONARY OPTIONS
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale
» Search by Radical
 biǎo yīn phonetic / phonological / transliteration
 duǎn shí yǔ yīn jì yì short-term phonological memory
 qián cí huì yǔ yīn jiā gōng pre-lexical phonological processing
 shēng páng cuò wù phonological error
 yǔ yīn jì qiǎo phonological skill
Chinese Tones