"Gu4" • Chinese-English Dictionary

DICTIONARY OPTIONS
CHARACTERS : Simplified Traditional
PHONETIC : Pinyin Bopomofo EFEO Wade-Giles Yale
» Search by Radical
Results for gu4

ZOOM
(Créer une page d'écriture)

 gù old / second-hand (clothes)
 gù hard / strong / solid / sure / assuredly / undoubtedly / of course / indeed / admittedly
 gù place name
 gù steep-sided flat-topped mountain / mesa / (element in mountain names)
 gù happening / instance / reason / cause / intentional / former / old / friend / therefore / hence / (of people) to die, dead
 gù braces (med.) / fetters / manacles
 gù shed or pen for cattle
 gù obstinate disease / (of passion, hobbies) long-term
 gù obstinate disease / to restrain / to stop
 gù to employ / to hire / to rent
 gù to look after / to take into consideration / to attend to
 gù dried up / dry / exhausted / tired
 gù variant of 禍|祸, disaster
 gù variant of 崮[gu4]
Results beginning with gu4
 gù shi narrative / story / tale
 gù shì old practice / CL:個|个[ge4]
 gù dìng to fix / to fasten / to set rigidly in place / fixed / set / regular
 gù kè client / customer / CL:位[wei4]
 gù yì deliberately / on purpose
 gù wèn adviser / consultant
 gù zhàng malfunction / breakdown / defect / shortcoming / fault / failure / impediment / error / bug (in software)
 gù xiāng home / homeland / native place / CL:個|个[ge4]
 gù rán admittedly (it's true that...)
 gù zhí obstinate / stubborn
 gù tǐ solid
 gù lu:4 misgivings / apprehensions
 gù gōng former imperial palace
 gù jí to take into consideration / to attend to
 gù yuán employee
 gù zuò to pretend / to feign
 gù jì to have misgivings / apprehension / worry / qualm / scruple
 gù zhǔ employer
 gù yǒu intrinsic to sth / inherent / native
 gù yōng to employ / to hire
 gù jū former residence
 gù cǐ therefore
 gù ér therefore
 gù rén old friend / the deceased
 gù yòng to employ / to hire
 gù jiàn firmware
 gù huà to solidify / solidification (chemistry)
 gù lǐ hometown / native place
 gù shǒu to strongly defend one's position / to be entrenched / to cling to
 gù tài solid state (physics)
 gù chēng old term / obsolete word
 gù tǔ native country / one's homeland
 gù pàn to look around / to care for
 gù jiā to take care of one's family
 gù yuán one's hometown
 gù dì once familiar places / former haunts
 gù guó country with an ancient history
 gù zhī a close friend over many years
 gù jí chronic disease
 gù wǒ one's old self / one's original self / what one has always been
 gù yǒu old friend / deceased friend
 gù qù to die / death
 gù xī to take loving care of / to value
 gù dū former capital / ancient capital
 gù quán to give careful consideration to / to display thoughtfulness towards
 gù niàn to care for / to worry about
 gù dào old road / old way / old course (of a river)
 gù jiù old friends
 gù jiāo former acquaintance / old friend
 gù shì to die / to pass away
 gù dàn fixed nitrogen
 gù chún sterol (chemistry)
 Gù ān Gu'an county in Langfang 廊坊[Lang2 fang2], Hebei
 gù chéng old city
 gù dì former residence
 gù diǎn old classics / old customs / cause
 gù jì usual trick / old tactics
 gù jì historical ruins
 gù jiā old and respected family / family whose members have been officials from generation to generation
 gù lì (literary) former subordinate
 gù miǎn to turn one's head and look around
 gù mù old tomb
 gù pǐ addiction
 gù qióng to endure poverty stoically
 gù shā premeditated murder
 Gù shǐ Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan
 gù xí inveterate habit
 gù xùn old teaching (e.g. religious instruction)
 gù yè old estate / former empire / former occupation
 gù yī second hand clothes
 Gù yuán Guyuan city and prefecture in Ningxia
 gù yuán employee / also written 僱員|雇员
 gù yún that's why it is called...
 gù zhái former home
 gù zhé rut (made by vehicles) / (fig.) conventional ways
 Gù zhèn Guzhen county in Bengbu 蚌埠[Beng4 bu4], Anhui
 gù zhǐ old site / site of sth (palace, ancient state etc) that no longer exists
 gù zhǔ variant of 雇主, employer
 gù bu de unable to change sth / unable to deal with
 gù bu shàng cannot attend to or manage
 gù shi piàn fictional film / feature film
 gù yōng bīng mercenary / hired gun
 gù cháng wèi Gu
 Gù Yán wǔ Gu Yanwu (1613-1682), late Ming and early Qing Confucian philosopher, linguist and historian, played a founding role in phonology of early Chinese, author of Rizhilu or Record of daily study 日知錄|日知录
 Gù Kǎi zhī Gu Kaizhi or Ku K'aichih (346-407), famous painter of Eastern Jin dynasty, one of the Four Great Painters of the Six Dynasties 六朝四大家
 Gù ān xiàn Gu'an county in Langfang 廊坊[Lang2 fang2], Hebei
 gù bīng qiū grounded hummock
 Gù chéng xiàn Gucheng county in Hengshui 衡水[Heng2 shui3], Hebei
 gù dàn jùn Azotobacter
 gù dìng diǎn fixed point / calibration point
 gù dìng gǎng static patrol / static guard
 gù dìng shào static patrol / static guard
 gù dìng tuō fixed stock / fixed butt
 gù huà zhàn solidification station
 gù lòu guō tinker / artisan who fixes leaky pots
 gù qiú fēng occluded front (meteorology)
 gù shǐ hàn Güshi
 Gù shǐ xiàn Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan
 gù xíng wù solid particles in liquid
 Gù yáng xiàn Guyang county in Baotou 包頭|包头[Bao1 tou2], Inner Mongolia
 Gù Yě wáng Gu Yewang (519-581), historian and an interpreter of classical texts, editor of Yupian 玉篇[Yu4 pian1]
 gù yǒu cí native words (i.e. not derived from Chinese, in Korean and Japanese etc)
 Gù yuán shì Guyuan city in Ningxia
 Gù zhèn xiàn Guzhen county in Bengbu 蚌埠[Beng4 bu4], Anhui
 gù zhǐ duī a pile of old books
 gù dìng zī chǎn fixed assets
 gù dìng diàn huà landline telephone / fixed-line telephone
 gù míng sī yì as the name implies
 gù zhàng pái chú fault resolution / trouble clearing
 gù tǐ fèi wù solid waste
 gù quán dà jú to take the big picture into consideration (idiom) / to work for the benefits of all
 gù nòng xuán xū deliberately mystifying / to make sth unnecessarily complicated
 gù cǐ shī bǐ lit. to attend to one thing and lose sight of another (idiom) / fig. to be unable to manage two or more things at once / cannot pay attention to one thing without neglecting the other
 gù ruò jīn tāng secure as a city protected by a wall of metal and a moat of boiling water (idiom) / well fortified / invulnerable to attack
 gù zhí jǐ jiàn to persist in one's views
 gù yì shā rén intentional homicide
 gù zhàng jiǎn xiū troubleshooting
 gù tài fù méng to revert to old ways
 gù bù zì fēng stuck in the old ways (idiom) / refusing to acknowledge new ideas / stagnating and conservative
 gù dìng huì lu:4 fixed exchange rate
 gù jiù bù qì do not neglect old friends
 gù pàn zì xióng to strut about feeling complacent (idiom)
 gù yǐng zì lián lit. looking at one's shadow and feeling sorry for oneself (idiom) / fig. alone and dejected
 gù dàn zhí wù nitrogen fixing plant
 gù dì chóng yóu to revisit old haunts (idiom) / down memory lane
 gù dìng chéng běn fixed costs
 gù dìng cí zǔ set phrase
 gù dìng gǎng shào stationary post
 gù dìng shōu rù fixed income
 gù jiā zǐ dì descended from an old family
 gù jì chóng yǎn to repeat an old stratagem / up to one's old tricks
 gù kè zhì shàng the customer reigns supreme (idiom)
 gù tài yìng pán (computing) solid-state drive (SSD)
 gù tàn zǔ zhī CarbonFix
 gù tǐ huǒ jiàn solid rocket
 gù tǐ lè sè solid waste
 gù tǐ rán liào solid fuel
 gù tǐ róng tǐ solid solution
 gù tǐ wù lǐ solid state physics
 gù tǐ wù zhì solid substance
 gù wǎng diàn xìn landline (fixed-line) telecommunications
 gù wèn zhí wèi advisory position
 gù yǒu fēng xiǎn inherent risk
 gù yǒu míng cí proper noun
 gù yuán bào chóu compensation of employees
 Gù yuán dì qū Guyuan prefecture in Ningxia
 gù yuán fú lì employee benefits
 gù zhàng huī fù failback
 gù zuò duān zhuāng artificial show of seriousness / to pretend to be solemn
 gù zuò shēn chén to play the profound thinker
姿 gù zuò zī tài to put on an act
 Gù gōng Bó wù yuàn Palace Museum, in the Forbidden City, Beijing / National Palace Museum, Taipei
 gù dìng hū xī qì stationary ventilator
 gù dìng shì qiāng tuō fixed stock / fixed butt
 gù dìng yì fēi jī fixed-wing aircraft
 gù tài zhèn liú dēng solid-state ballast lamp
 gù tǐ tuī jìn jì solid propellant
 gù zhǔ guān xì jú Employers' Relations Bureau
 gù zhǔ huó dòng jú Bureau for Employers' Activities
 gù dìng chuáng cuī huà jì fixed-bed catalyst
 gù dìng xū nǐ lián jiē Permanent Virtual Connection / PVC
 gù dìng zī běn xiāo fèi consumption of fixed capital
 gù dìng zī chǎn jìng zhí net written-down value of a fixed asset
 gù tǐ fèi wù guǎn lǐ solid waste management
 gù tǐ rè róng jī guāng qì solid state hot condensed laser (SSHCL)
 gù tǐ tuī jìn jì huǒ jiàn solid propellant rocket
 gù tǐ rán liào huǒ jiàn zhù tuī qì solid rocket booster
 gù tǐ yǎng huà wù rán liào diàn chí solid oxide fuel cell
 gù happening / instance / reason / cause / intentional / former / old / friend / therefore / hence / (of people) to die, dead
 gù to look after / to take into consideration / to attend to
 gù hard / strong / solid / sure / assuredly / undoubtedly / of course / indeed / admittedly
 gù old / second-hand (clothes)
 gù to employ / to hire / to rent
 gù obstinate disease / to restrain / to stop
 gù braces (med.) / fetters / manacles
 gù steep-sided flat-topped mountain / mesa / (element in mountain names)
 gù obstinate disease / (of passion, hobbies) long-term
 gù shed or pen for cattle
 gù variant of 禍|祸, disaster
 gù place name
 gù dried up / dry / exhausted / tired
 gù variant of 崮[gu4]
 gù shi narrative / story / tale
 gù shì old practice / CL:個|个[ge4]
 shì gù accident / CL:樁|桩[zhuang1],起[qi3],次[ci4]
 gù dìng to fix / to fasten / to set rigidly in place / fixed / set / regular
 gù kè client / customer / CL:位[wei4]
 gù yì deliberately / on purpose
 gù wèn adviser / consultant
 gù zhàng malfunction / breakdown / defect / shortcoming / fault / failure / impediment / error / bug (in software)
 huí gù to look back / to review
 bù gù in spite of / regardless of
 gǒng gù to consolidate / consolidation / to strengthen
 yuán gù reason / cause
 gù xiāng home / homeland / native place / CL:個|个[ge4]
 gù rán admittedly (it's true that...)
 gù zhí obstinate / stubborn
 láo gù firm / secure
 jiān gù firm / firmly / hard / stable
 gù tǐ solid
 gù lu:4 misgivings / apprehensions
 jiān gù to attend simultaneously to two or more things / to balance (career and family, family and education etc)
 gù gōng former imperial palace
 zhǐ gù solely preoccupied (with one thing) / engrossed / focusing (on sth) / to look after only one aspect
 guāng gù to visit (as a customer)
 gù jí to take into consideration / to attend to
 gù yuán employee
 gù zuò to pretend / to feign
 gù jì to have misgivings / apprehension / worry / qualm / scruple
 níng gù to freeze / to solidify / to congeal / fig. with rapt attention
 gù zhǔ employer
 gù yǒu intrinsic to sth / inherent / native
 wěn gù stable / steady / firm / to stabilize
 gù yōng to employ / to hire
 jiā gù to reinforce (a structure) / to strengthen
 wán gù stubborn / obstinate
 wú gù without cause or reason
 gù jū former residence
 biàn gù an unforeseen event / accident / misfortune
 huán gù to look around / to survey
 gù cǐ therefore
 gù ér therefore
 gù rén old friend / the deceased
 gù yòng to employ / to hire
 jìn gù to confine / to imprison / prohibition / shackles / fetters
 gù jiàn firmware
 diǎn gù classical story or quote from the literature
 gù huà to solidify / solidification (chemistry)
 gù lǐ hometown / native place
 hé gù what for? / what's the reason?
 huì gù your patronage
 jiě gù to fire / to sack / to dismiss / to terminate employment
 gù shǒu to strongly defend one's position / to be entrenched / to cling to
 juàn gù to care for / to show concern for / to think longingly (of one's country)
 yǐ gù the late / deceased
 yīn gù for some reason
 sì gù to look around
 gù tài solid state (physics)
 rú gù as before / as usual / (to be) like old friends
 shì gù the ways of the world
 gù chēng old term / obsolete word
 gù tǔ native country / one's homeland
 gù pàn to look around / to care for
 shòu gù to be employed / to be hired / hired / paid
 jiè gù to find an excuse
 zhì gù shackles / to shackle / (fig.) restraint / yoke
 gù jiā to take care of one's family
 shēn gù to die
 yuán gù variant of 緣故|缘故[yuan2 gu4]
 gù yuán one's hometown
 gù dì once familiar places / former haunts
 bìng gù to die of an illness
 gù guó country with an ancient history
 zhǔ gù client / customer
 gù zhī a close friend over many years
 gù jí chronic disease
 gù wǒ one's old self / one's original self / what one has always been
 gù yǒu old friend / deceased friend
 gù qù to die / death
 kàn gù to watch over
 gù xī to take loving care of / to value
 wáng gù to die / to pass away
 gù dū former capital / ancient capital
 gù quán to give careful consideration to / to display thoughtfulness towards
 zhǎng gù anecdote / tales (esp. about historical figure)
 gù niàn to care for / to worry about
 gù dào old road / old way / old course (of a river)
 Bān Gù Ban Gu (32-92), Eastern Han dynasty historian, wrote the Dynastic History of Western Han 漢書|汉书
 gù jiù old friends
 gù jiāo former acquaintance / old friend
 gù shì to die / to pass away
 fǎn gù to glance back / fig. to regret / to have second thoughts about sth
 gù dàn fixed nitrogen
 gù chún sterol (chemistry)
 bǎo gù to undertake to rectify any deficiencies in the quality of a building, product or service / warranty / guarantee
 Bó gù Pegu city in south Myanmar (Burma)
 Chéng gù Chenggu County in Hanzhong 漢中|汉中[Han4 zhong1], Shaanxi
 chén gù chronic illness / fig. deeply entrenched problem
 Gù ān Gu'an county in Langfang 廊坊[Lang2 fang2], Hebei
 gù chéng old city
 gù dì former residence
 gù diǎn old classics / old customs / cause
 gù jì usual trick / old tactics
 gù jì historical ruins
 gù jiā old and respected family / family whose members have been officials from generation to generation
 gù lì (literary) former subordinate
 gù miǎn to turn one's head and look around
 gù mù old tomb
 gù pǐ addiction
 gù qióng to endure poverty stoically
 gù shā premeditated murder
 Gù shǐ Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan
 gù xí inveterate habit
 gù xùn old teaching (e.g. religious instruction)
 gù yè old estate / former empire / former occupation
 gù yī second hand clothes
 Gù yuán Guyuan city and prefecture in Ningxia
 gù yuán employee / also written 僱員|雇员
 gù yún that's why it is called...
 gù zhái former home
 gù zhé rut (made by vehicles) / (fig.) conventional ways
 Gù zhèn Guzhen county in Bengbu 蚌埠[Beng4 bu4], Anhui
 gù zhǐ old site / site of sth (palace, ancient state etc) that no longer exists
 gù zhǔ variant of 雇主, employer
 jiù gù old friend / former acquaintance
 láng gù to look over one's shoulder constantly (like a wolf) / to be fearful
 láo gù labor and employer
 Lěi gù Loi-kaw, capital of Kaya state, Myanmar
 shì gù therefore / so / consequently
 suī gù Sui
 tuī gù to find a pretext for refusing
 wǎng gù to neglect / to misuse / to mistreat / to abuse
西 Xī gù Xigu District of Lanzhou City 蘭州市|兰州市[Lan2 zhou1 Shi4], Gansu
 yǎ gù old friend / correct interpretation
 Yù gù Yugur ethnic group of Gansu
 zhān gù to look forward and back cautiously
 gù bu de unable to change sth / unable to deal with
 dǎn gù chún cholesterol
 gù bu shàng cannot attend to or manage
 guǐ gù shi ghost story
 gù shi piàn fictional film / feature film
 gù yōng bīng mercenary / hired gun
 lèi gù chún steroid
 gù cháng wèi Gu
 Gù Yán wǔ Gu Yanwu (1613-1682), late Ming and early Qing Confucian philosopher, linguist and historian, played a founding role in phonology of early Chinese, author of Rizhilu or Record of daily study 日知錄|日知录
 níng gù diǎn freezing point
 Yù gù zú Yugur ethnic group of Gansu
 Gù Kǎi zhī Gu Kaizhi or Ku K'aichih (346-407), famous painter of Eastern Jin dynasty, one of the Four Great Painters of the Six Dynasties 六朝四大家
 níng gù jì solidifying agent / coagulant
 Bào dú gù Mt Baodu in Cangshan county 蒼山縣|苍山县[Cang1 shan1 xian4], Linyi 臨沂|临沂[Lin2 yi2], south Shandong
 Bó gù Hé Pegu River of south central Myanmar (Burma)
 Chéng gù Xiàn Chenggu County in Hanzhong 漢中|汉中[Han4 zhong1], Shaanxi
 Gù ān xiàn Gu'an county in Langfang 廊坊[Lang2 fang2], Hebei
 gù bīng qiū grounded hummock
 Gù chéng xiàn Gucheng county in Hengshui 衡水[Heng2 shui3], Hebei
 gù dàn jùn Azotobacter
 gù dìng diǎn fixed point / calibration point
 gù dìng gǎng static patrol / static guard
 gù dìng shào static patrol / static guard
 gù dìng tuō fixed stock / fixed butt
 gù huà zhàn solidification station
 gù lòu guō tinker / artisan who fixes leaky pots
 gù qiú fēng occluded front (meteorology)
 gù shǐ hàn Güshi
 Gù shǐ xiàn Gushi county in Xinyang 信陽|信阳, Henan
 gù xíng wù solid particles in liquid
 Gù yáng xiàn Guyang county in Baotou 包頭|包头[Bao1 tou2], Inner Mongolia
 Gù Yě wáng Gu Yewang (519-581), historian and an interpreter of classical texts, editor of Yupian 玉篇[Yu4 pian1]
 gù yǒu cí native words (i.e. not derived from Chinese, in Korean and Japanese etc)
 Gù yuán shì Guyuan city in Ningxia
 Gù zhèn xiàn Guzhen county in Bengbu 蚌埠[Beng4 bu4], Anhui
 gù zhǐ duī a pile of old books
 huí gù zhǎn retrospective (exhibition)
 jiāng gù xìng rigidity
 jiān gù xìng firmness
 Mèng liáng gù Mt Mengliang in Mengyin county 蒙陰縣|蒙阴县[Meng2 yin1 xian4], Linyi 臨沂|临沂[Lin2 yi2], Shandong
 pín gù nóng poor peasants (in Marxism)
 qiǎo gù qiú tchoukball (loanword)
 qiú gù fēng occluded front (meteorology)
 quán gù tóng aldosterone
使 shǐ gù dìng rivet / make firm
 shuǐ gù wèn Water Adviser
 sǐ wán gù very stubborn / very stubborn person / die-hard
 tàn gù cún carbon sequestration / carbon capture and storage
西 Xī gù Qū Xigu District of Lanzhou City 蘭州市|兰州市[Lan2 zhou1 Shi4], Gansu
 zhào gù zhě caregiver
 zì gù zì each minding his own business
 gù dìng zī chǎn fixed assets
 fǎ lu:4 gù wèn Legal Adviser
 bù gù yī qiè reckless / regardless of everything
 gù dìng diàn huà landline telephone / fixed-line telephone
 hòu gù zhī yōu fears of trouble in the rear (idiom) / family worries (obstructing freedom of action) / worries about the future consequences / often in negative expressions, meaning "no worries about anything"
 bù xiè yī gù to disdain as beneath contempt (idiom)
 gù míng sī yì as the name implies
 wú yuán wú gù no cause, no reason (idiom) / completely uncalled for
 guǎn lǐ gù wèn management adviser
 yì wú fǎn gù honor does not allow one to glance back (idiom) / duty-bound not to turn back / no surrender / to pursue justice with no second thoughts
 tóng huà gù shì fairy tale
 gēn shēn dì gù deep-rooted (problem etc)
 fèn bù gù shēn to dash on bravely with no thought of personal safety (idiom) / undaunted by dangers / regardless of perils
 yì wài shì gù accident
 yī jiàn rú gù familiarity at first sight
 zī xún gù wèn consultant
 gù zhàng pái chú fault resolution / trouble clearing
 zuǒ gù yòu pàn glancing to left and right (idiom) / to look all around
 shén huà gù shi mythological story / myth
 míng zhī gù wèn to ask a question, already knowing the answer
 gù tǐ fèi wù solid waste
 gù quán dà jú to take the big picture into consideration (idiom) / to work for the benefits of all
 tǒng chóu jiān gù an overall plan taking into account all factors
 gù nòng xuán xū deliberately mystifying / to make sth unnecessarily complicated
 zé rèn shì gù accident occurring due to negligence
 gù cǐ shī bǐ lit. to attend to one thing and lose sight of another (idiom) / fig. to be unable to manage two or more things at once / cannot pay attention to one thing without neglecting the other
 mín jiān gù shi folk story / folktale
 rén qíng shì gù worldly wisdom / the ways of the world / to know how to get on in the world
 gù ruò jīn tāng secure as a city protected by a wall of metal and a moat of boiling water (idiom) / well fortified / invulnerable to attack
 yī rán rú gù back to where we were (idiom) / absolutely no improvement / Things haven't changed at all.
 zhān qián gù hòu to look forward and back / to consider prudently / overcautious
 gù zhí jǐ jiàn to persist in one's views
 gù yì shā rén intentional homicide
 sān gù máo lú lit. three humble visits to a thatched cottage / cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 / in which Liu Bei 劉備|刘备 / recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 / (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times
 gù zhàng jiǎn xiū troubleshooting
 yī rán gù wǒ to be one's old self (idiom) / to be unchanged / (derog.) to be stuck in one's ways
 míng zhī gù fàn deliberate violation (idiom) / intentional crime
 tǔ gù nà xīn lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (idiom, from Zhuangzi 庄子) / fig. to get rid of the old and bring in the new
 gù tài fù méng to revert to old ways
 gù bù zì fēng stuck in the old ways (idiom) / refusing to acknowledge new ideas / stagnating and conservative
 lǎo yú shì gù experienced in the ways of the world (idiom) / worldly-wise / sophisticated
 bù gù qián hòu regardless of what's before or after (idiom) / rushing blindly into sth
 bù zhǔ gù cháng not to stick to the old conventions
 fēi qīn fēi gù lit. neither a relative nor a friend (idiom) / fig. unrelated to one another in any way
 gé gù dǐng xīn to discard the old and introduce the new (idiom) / to innovate
 gōng sī jiān gù to adequately take into account both public and private interests
 gù dìng huì lu:4 fixed exchange rate
 gù jiù bù qì do not neglect old friends
 gù pàn zì xióng to strut about feeling complacent (idiom)
 gù yǐng zì lián lit. looking at one's shadow and feeling sorry for oneself (idiom) / fig. alone and dejected
 hàn rán bù gù outrageous and unconventional (idiom) / flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)
 kuáng nú gù tài to be set in one's ways (idiom)
 píng bái wú gù without good cause
 píng bái wú gù variant of 平白無故|平白无故[ping2 bai2 wu2 gu4]
 qiāng wú gù shí to have no basis in fact (idiom)
 rén shēn shì gù accident causing injury or death
 shēn bì gù jù deep, closed and refusing (idiom) / obstinate / stubborn and perverse
 wēn gù zhī xīn to review the old and know the new (idiom, from the Analects) / to recall the past to understand the future
 yī gǎi gù zhé complete change from the old rut (idiom) / dramatic change of direction / a volte-face / to change old practices
 yù qín gù zòng In order to capture, one must let loose. / to loosen the reins only to grasp them better
 zuān gù zhǐ duī to dig into piles of outdated writings (idiom) / to study old books and papers
 ān quán gù wèn Security Adviser
 běn gù zhī róng when the root is firm, the branches flourish
 Bó gù shān mài Pegu Yoma (mountain range) of south central Myanmar (Burma), separating Irrawaddy and Sittang basins
 bù ān shì gù unworldly / unsophisticated
 bù zhī hé gù somehow
 chén chuán shì gù a shipwreck / a sinking
 chéng jiè gù wèn Corrections Adviser
 chéng xù gù wèn Procedures Adviser
 chéng yǔ diǎn gù historical or literary anecdote that gives rise to a saying
 dǎo cháng xí gù follow the same old path (idiom) / stuck in a rut / always the same routine
 fáng fēng gù shā sand break (in desert environment)
 fá rén zhào gù (of a person) left unattended / not cared for
 fǎ zhì gù wèn Rule of Law Adviser
 gāo jí gù wèn senior adviser
 gǒng gù jiē duàn consolidation phase / consolidation period
 gōng shāng shì gù industrial accident / work-related injury
 gù dàn zhí wù nitrogen fixing plant
 gù dì chóng yóu to revisit old haunts (idiom) / down memory lane
 gù dìng chéng běn fixed costs
 gù dìng cí zǔ set phrase
 gù dìng gǎng shào stationary post
 gù dìng shōu rù fixed income
 gù jiā zǐ dì descended from an old family
 gù jì chóng yǎn to repeat an old stratagem / up to one's old tricks
 gù kè zhì shàng the customer reigns supreme (idiom)
 gù tài yìng pán (computing) solid-state drive (SSD)
 gù tàn zǔ zhī CarbonFix
 gù tǐ huǒ jiàn solid rocket
 gù tǐ lè sè solid waste
 gù tǐ rán liào solid fuel
 gù tǐ róng tǐ solid solution
 gù tǐ wù lǐ solid state physics
 gù tǐ wù zhì solid substance
 gù wǎng diàn xìn landline (fixed-line) telecommunications
 gù wèn zhí wèi advisory position
 gù yǒu fēng xiǎn inherent risk
 gù yǒu míng cí proper noun
 gù yuán bào chóu compensation of employees
 Gù yuán dì qū Guyuan prefecture in Ningxia
 gù yuán fú lì employee benefits
 gù zhàng huī fù failback
 gù zuò duān zhuāng artificial show of seriousness / to pretend to be solemn
 gù zuò shēn chén to play the profound thinker
姿 gù zuò zī tài to put on an act
 hòu qín gù wèn Logistics Adviser
 huán gù sì zhōu to look around
 huán jìng gù wèn environment adviser
 huán jìng shì gù environmental accident
 huí gù lì shǐ to look back at history
 jiǎn chá gù wèn Prosecutorial Advisor
 jǐng wù gù wèn Police Adviser
 jì shù gù wèn assessor
 jì shù gù zhàng technical breakdown / malfunction
 kàng hé jiā gù nuclear hardening
 láo gù guān xì relations between labor and employer / industrial relations
 lí kāi gù xiāng to leave one's homeland
 méi lèi gù chún enzyme steroid
 méi qín méi gù without relatives or friends
 mín jǐng gù wèn Civilian Police Adviser
 nán jīng gù gōng Ming
 nóng yè gù wèn agricultural adviser
 pái chá gù zhàng to troubleshoot / to check components individually for problems / troubleshooting
 pān qīn dào gù to use claims to kinship or friendship to climb socially (idiom)
 qū yù gù wèn Regional Adviser
 rén quán gù wèn Counsel for Human Rights
 róng guī gù lǐ to return home with honor
 sān qīn liù gù old friends and relatives
 shèng jīng diǎn gù biblical classic
 shēng wù gù dàn biological nitrogen fixation
 Shěn yáng Gù gōng Mukden Palace, aka Shenyang Imperial Palace, the main imperial palace during the early years of the Qing dynasty (1625-1644), a secondary palace in subsequent years, now a museum
 shì gù bào gào demining incident report / incident rep
 shì gù zhào shè accidental exposure
 sǐ huó bù gù regardless of life or death (idiom)
 Tài lú gù yǔ Telugu or Telegu, the official language of Andhra Pradesh, India
 tóng xiāng qīn gù fellow countryman (from the same village) / the folks back home
 wài gù rén yuán expatriate personnel
 wài jiāo gù wèn diplomatic adviser
 wán ér bù gù to be stubborn and inconsiderate (idiom)
 wèi rán gù tǐ unburnt solids
 xiàn chǎng gù wèn field adviser
 xiàn fǎ gù wèn Constitutionalist Adviser
 xié chí gù zhǔ gherao (from Hindi, SE Asian method of protest)
 xíng bù gù yán to say one thing and do another (idiom)
 xuán fú gù tǐ suspended solids / suspended matter
 xùn liàn gù wèn Training Adviser
 xū yìng gù shì to go through the motions
 yīn zhī gù inasmuch
 yí qì gù zhàng instrument malfunction
 yǐ zuò gù rén to have passed away
 yǔ yǐ zhào gù to ask sb to carefully consider a request (idiom)
 zé shàn gù zhí to choose what is good and hold fast to it (idiom)
 zhěn biān gù shi bedtime story
 zuì zhōng gù zhǔ employer of last resort
 Gù gōng Bó wù yuàn Palace Museum, in the Forbidden City, Beijing / National Palace Museum, Taipei
 tā xiāng yù gù zhī meeting an old friend in a foreign place (idiom)
 ān quán gù wèn gǔ Security Advisers Unit
 fàng shè xìng shì gù radiation accident
 fù jǐng wù gù wèn Deputy Police Adviser
 fù rén quán gù wèn Deputy Human Rights Adviser
 gù dìng hū xī qì stationary ventilator
 gù dìng shì qiāng tuō fixed stock / fixed butt
 gù dìng yì fēi jī fixed-wing aircraft
 gù tài zhèn liú dēng solid-state ballast lamp
 gù tǐ tuī jìn jì solid propellant
 gù zhǔ guān xì jú Employers' Relations Bureau
 gù zhǔ huó dòng jú Bureau for Employers' Activities
 hé chéng lèi gù chún anabolic steroids
 hé wǔ qì shì gù nuclear weapon accident
 jiǎn chá guān gù wèn Adviser to the Prosecutor
 jiāng qí gù lì guǒ Ezaki
 Mèng liáng gù Zhàn yì Battle of Mt Mengliang in Shandong of 1947 between the Nationalists and Communists
 níng gù qì yóu dàn napalm
 pí zhì lèi gù chún corticosteroid
 qǐ yè duì gù kè business-to-consumer / business-to-consumer commerce
 rè gù xìng cái liào thermoset (n.)
 rè gù xìng shù zhī thermosetting resins
 shuǐ fāng àn gù wèn Water Programme Adviser
 wēn gù ér zhī xīn to review the old and know the new (idiom, from the Analects) / to recall the past to understand the future
 wú guò shī shì gù no-fault incident
 xí guàn fǎ gù wèn Customary Justice Advisor
 zǒng fǎ lu:4 gù wèn general counsel
 bǎo hù r tóng gù wèn Child Protection Adviser
 chéng shì shì wù gù wèn Adviser, Urban Affairs
 dào dé cào shǒu gù wèn Ethics Advisor
 duì wài guān xì gù wèn External Relations Adviser
 fǎ lu:4 shì wù gù wèn Legal Affairs Adviser
 fù rǔ bǎo hù gù wèn women's protection adviser
 gāo dǎn gù chún xuè zhèng hypercholesterolemia
 gāo jí cái wù gù wèn Senior Financial Adviser
 gāo jí fǎ lu:4 gù wèn Senior Legal Adviser
 gāo jí fāng àn gù wèn Senior Programme Adviser
 gāo jí gōng yè gù wèn Senior Industry Adviser
 gāo jí jǐng wù gù wèn Senior Police Adviser
 gāo jí nóng yè gù wèn Senior Agricultural Adviser
 gāo jí zhèng zhì gù wèn Senior Political Adviser
 gōng zuò rén yuán gù wèn Staff Counsellor
 gù dìng chuáng cuī huà jì fixed-bed catalyst
 gù dìng xū nǐ lián jiē Permanent Virtual Connection / PVC
 gù dìng zī běn xiāo fèi consumption of fixed capital
 gù dìng zī chǎn jìng zhí net written-down value of a fixed asset
 guó jiā ān quán gù wèn Country Security Adviser
 guó jiā fāng àn gù wèn country programme adviser
 guó jì gù zhǔ zǔ zhī International Organization of Employers
 gù tǐ fèi wù guǎn lǐ solid waste management
 huán jìng jǐn jí shì gù environmental emergency
 jǐng wù gù wèn xiǎo zǔ police advisory team
 jǐng wù zhì duó gù wèn Police Systems Adviser
 liǎng xìng píng děng gù wèn gender adviser
 néng yuán gāo jí gù wèn Senior Adviser on Energy
 quán lì xià fàng gù wèn Decentralization Adviser
 qū yù tòng xùn gù wèn Regional Communications Adviser
 qū yù yùn shū gù wèn Regional Transport Adviser
 rén lèi zhù qū gù wèn human settlements adviser
 shì gù bào gào zhì duó Incident Reporting System
 shì gù bǎo hù tíng duī reactor trip / trip
 shǒu xí xuǎn jǔ gù wèn Chief Electoral Adviser
 tǔ zhù wèn tí gù wèn adviser on indigenous questions
 wài pìn gù wèn xiǎo zǔ External Advisory Group
 wài qín ān bǎo gù wèn Field Security Adviser
 xié lǐ fǎ lu:4 gù wèn Associate Legal Adviser
 xīn chóu zī xún gù wèn remuneration consultant
 xǐ qián wèn tí gù wèn Advisor on Money Laundering
 yán pí zhì lèi gù chún mineralocorticoid (e.g. aldosterone)
 yīng r wèi yǎng gù wèn infant feeding adviser
 zǎo qī huī fù gù wèn Early Recovery Adviser
 zhèng zhì shì wù gù wèn Political Affairs Adviser
 zhuān yè biāo zhǔn gù wèn Professional Standards Adviser
 zhù lǐ fǎ lu:4 gù wèn Assistant Legal Adviser
 zhù lǐ xùn liàn gù wèn Assistant Training Adviser
 wáng gù zuǒ yòu ér yán tā the king looked left and right and then talked of other things / to digress from the topic of discussion (idiom)
 fǎ lu:4 gù wèn bàn gōng shì Office of the Legal Counsel
 fēi lèi gù chún kàng yán yào non-steroid anti-inflammatory drug
 gù tǐ rè róng jī guāng qì solid state hot condensed laser (SSHCL)
 gù tǐ tuī jìn jì huǒ jiàn solid propellant rocket
 hǎo gù shi bǎi tīng bù yàn The story is so good it's worth hearing a hundred times. / One never tires of hearing good new.
 jǐng wù gù wèn bàn gōng shì Office of the Police Adviser
 jì suàn jī xì tǒng gù zhàng computer system failure
 jūn shì gù wèn bàn gōng shì Office of the Military Adviser
 Kǎn tè bó lái Gù shì Jí The Canterbury Tales, collection of stories by Geoffrey Chaucer 喬叟|乔叟[Qiao2 sou3]
 Kǎn tè bó léi Gù shì Jí The Canterbury Tales, collection of stories by Geoffrey Chaucer 喬叟|乔叟[Qiao2 sou3]
 mín jǐng gù wèn bàn gōng shì Office of the Civilian Police Adviser
 mó fǎ fēng yún huì gù shì Magic:
 qǐ sù fǎ lu:4 gù wèn gǔ Prosecutions Legal Advisory Unit
 ān bǎo bù mén gǎi gé gù wèn Security Sector Reform Advisor
 duǎn qī gāo jí zī xún gù wèn high-level short-term consultant
 gōng zuò duì fǎ lu:4 gù wèn gǔ Team Legal Advisers Unit
 liǎng xìng píng děng gāo jí gù wèn Senior Adviser on Gender Equality
 lián hé guó fǎ lu:4 gù wèn wǎng United Nations Legal Advisers Network / Legal Advisers Network
 qū yù hǎi yáng ān quán gù wèn Regional Maritime Safety Adviser
 rén dào zhǔ yì shì wù gù wèn humanitarian affairs adviser / humanitarian adviser
 Sù nán Yù gù zú zì zhì xiàn Su'nan Yuguzu autonomous county in Gansu
 yà tài qū yù rén kǒu gù wèn Regional Population Adviser for Asia and the Pacific
 zǒng fǎ lu:4 gù wèn bàn gōng shì Office of the General Counsel
 gōng zuò rén yuán gù wèn bàn gōng shì Staff Counsellor's Office
 gù tǐ rán liào huǒ jiàn zhù tuī qì solid rocket booster
 gù tǐ yǎng huà wù rán liào diàn chí solid oxide fuel cell
 láo gōng zǔ zhī gù wèn bàn gōng shì ILO Adviser's Office
 lián hé hé shì gù xié diào zhōng xīn Joint nuclear Accident Coordinating Center (JNACC)
 shǒu xí fǎ lu:4 gù wèn bàn gōng shì Office of the Principal Legal Adviser
 ān bǎo bù mén zhī zhù gāo jí gù wèn Senior Security Sector Support Adviser
 gāo jí liǎng xìng píng děng shì wù gù wèn Senior Gender Affairs Adviser
退 tuì wǔ jūn rén shì wù gāo jí gù wèn Senior Veterans Affairs Adviser
 máo zé dōng · bù wéi rén zhī de gù shi Mao Zedong, the unknown story by Jung Chang 張戎|张戎 / and Jon Halliday
 Máo Zé dōng · Xiān wéi rén zhī de Gù shi Mao: The Unknown Story by Jung Chang 張戎|张戎 / and Jon Halliday
· Máo Zé dōng · Xiān wéi rén zhī de Gù shi Mao: The Unknown Story by Jung Chang 張戎|张戎 / and Jon Halliday
 rén dào zhǔ yì shì wù gù wèn bàn gōng shì Office of the Humanitarian Adviser
 gōng gòng ān quán zhì lǐ shì wù gāo jí gù wèn Senior Public Safety Governance Adviser
 jí xìng hū xī dào gǎn rǎn bìng gāo jí gù wèn Senior Adviser, ARI
 fù zé rén dào zhǔ yì shì wù shǔ zhǎng gāo jí gù wèn Senior Adviser to the Administrator for Humanitarian Affairs
 shì jiè dào lù jiāo tòng shì gù shòu hài zhě jì niàn rì World Day of Remembrance for Road Traffic Victims
Chinese Tones